Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą,poniżej przedstawiam informacje, w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem T Pani/Pana danych osobowych jest TAROM Tarnowski Roman z siedzibą ul. Bandtkiego 7/12,51-607 Wrocław, NIP 8981026976

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy firmy TAROM, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych w sposób papierowy i na zasobach komputerowych,  informatycy oraz podmioty niezbędne do realizacji usługi. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy/usługi i obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania oferty do realizacji umowy/usługi.   

Do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy/ współpracy.

Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich.

Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Pani/Pana ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.