Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roman Tarnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAROM Roman Tarnowski przy ul. Jerzego Samuela Bandtkiego 7/2, 51-607 Wrocław posiadający numer NIP: 8981026976 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Pan/Pani może skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: biuro@tarom.pl.

 2. wszystkie udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane, gromadzone, modyfikowane, pobierane, przeglądane, ograniczane, przekazywane, a także wykorzystywane w inny sposób, wskazany w art. 4 pkt 2 RODO, wyłącznie w celach związanych z realizacją łączących stron umów i obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, świadczeniem usług pogrzebowych, a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności,

 6. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 •  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 •  przenoszenia danych,

 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnień wynikających z pkt. 6 powyżej, wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@tarom.pl.

 2.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora.